Yksinäisyyden vähentäminen

Tein minikatsauksen yksinäisyyden vähentämiseen kohdistetuista interventiosta. Alla pääpointteja.

Laadukkaita tutkimuksia yksinäisyyttä vähentävistä interventioista ei ole vielä kovin paljoa. Interventiotutkimuksia on tehty eniten vanhemman väestön yksinäisyyteen liittyen. Erityyppisiä interventioita on tutkittu, mm. sosiaalisten taitojen parantaminen, sosiaalisen tuen lisääminen, sosiaalisen kanssakäymisen mahdollistavien tilaisuuksien lisääminen ja epäedullisten sosiaalisten kognitioiden muuttaminen (Masi et al., 2011).

Alustavan tutkimusnäytön mukaan tehokkaimmilta vaikuttavat sosiaaliseen kognitioiden muuttamiseen tähtäävät kognitiiviset ja kognitiivis-behavioraaliset interventiot (Mann et al., 2017; Masi et al., 2011; Pamela Qualter et al., 2015). Näitä ovat mm. sosiaalisen hyväksynnän virittämiseen (priming) tähtäävät interventiot ja kognitiivis-behavioraalinen terapia (CBT). Sosiaalisen hyväksynnän virittämiseen tähtäävssä interventioissa pyritään lisäämään tarkkaavuuden kohdistumista sosiaalisen ympäristön positiivisten seikkoihin ja mahdollisuuksiin (Pamela Qualter et al., 2015). Kognitiivs-behavioraalinen terapia pyrkii vaikuttamaan haitallisiin sosiaalisiin kognitioihin, joita ovat mm. negatiiviset asenteet, automaattiset negatiiviset ajatukset muista ja sosiaalisista interaktiosta, uskomukset siitä, että ei voi luottaa muihin, alhainen itsetunto, ulkoinen hallintakäsitys  (en voi itse vaikuttaa sosiaaliseen elämäni kehittymiseen tai yksinäisyyteeni) (Pamela Qualter et al., 2015; S. Cacioppo et al., 2015).

(Masi et al., 2011) ja (S. Cacioppo et al., 2015) mukaan näyttää siltä, että sosiaalisen kanssakäymisen mahdollisuuksien lisääminen ei auta yksinäisyyden vähentämisessä. Koska tutkimukset ovat keskittyneet pääasiassa vanhempaan väestöön, voi sosiaalisen kanssakäymisen mahdollisuuksien lisääminen olla tehokas interventio muissa kohderyhmissä (Pamela Qualter et al., 2015).

Yksinäisyyttä voidaan todennäköisesti vähentää myös hoitamalla paremmin terveys- ja mielenterveysongelmia, joihin usein liittyy yksinäisyyttä

(Pamela Qualter et al., 2015) mainitsevat, on ennaltaehkäisyn osalta otollisin ajankohta lapsuus ja nuoruus, jolloin koko ikäluokka on helposti saavutettavissa koulujen välityksellä.

Viiden vuoden iässä pitkittynyttä yksinäisyyttä myöhemmin lapsuudessa ja nuoruudessa (high stable -trajectory) ennustivat seuraavat tekijät: uskomukset liittyen epäluottamukseen, matala luottamus, matala vertaisten hyväksyntä, negatiivinen reaktiivisuus, internalisoiva attribuutiotyyli, matala itsetunto ja passiivisuus havainnoidussa leikkitilanteessa. (P. Qualter et al., 2013) Tutkimuksen mukaan heikommat sosiaaliset taidot, masennus ja aggressiivisuus seitsemän vuoden ikäisenä ennusti korkeampaa yksinäisyyttä ja yksinäisyyden kasvua ikävuoteen 15 mennessä. (Schinka, van Dulmen, Mata, Bossarte, & Swahn, 2013). Yllä oleviin kohdistuvat interventiot ja preventiot voivat ennaltaehkäistä pitkittynyttä yksinäisyyttä lapsuudessa ja nuoruudessa.

My lifeview

(based on the exercise in the book Designing Your Life by Bill Burnett)

We are here to explore ourselves and the universe, love, and create things of beauty and transcendence.

Meaning of life is to give my gifts as fully as possible with love and dissolve in the bliss of this process. And to enjoy life, have fun and love lots.

Each person is free and responsible for themselves. People come together to negotiate a society and cooperate to serve mutual interests.

Family is the root. And the leaves and fruits the tree bears. Finland, my homeland, is also a part of my roots. We all live in the spaceship Earth as for now.

Good is to help the potential to flourish and grow. Evil is the hindrance and blocking of potential.

Joy and happy heart are the manifestations of a good life. Love is truth and together they are everything. Suffering, sorrow, letting go and dying are integral to life.

Peace is good because it leads to flourishing of potentials. Justice and righteousness are the very fabric of society and all cooperation among people. Without justice society will crumble like a house without a solid foundation. Strife is a dynamic in society because of people want the same things, have limited comprehension and many are self-righteous.

I don’t know if there is a god or something transcendent but life and existence itself is miraculous.

Prokrastinaatio on opittu tapa

Prokrastinaatio. Oon ollu flunssassa. Potiessani kävin tällaisen ilmaisen nettikurssin “Learning how to learn”, joka on yksi suositummista MOOC:sta netissä. Tykkäsin kurssilla esitetystä lähestymistavasta prorastinaatioon, joka meni suurin piirtein näin:

-Prokrastinaatio on opittu tapa
-Tapa koostuu kolmesta osioista (tapasilmukka): 1. aktivoiva tapahtuma (triggeri) -> 2. rutiini 3. palkinto (kurssilla itse asiassa mainittiin vielä neljäs osio: uskomus)
– Prokrastinaation tapauksessa esim. 1. väsyttää, istun tietokoneella ja tiedän että seuraavaksi pitäisi tehdä ärsyttävä homma X -> 2. meen facebookkiin -> 3. saan palkinnoksi hetkellisen hyvänolontunteen ja dopamiinipurskeen
– Tavan muuttaminen tapahtuu nykytietämyksen mukaan parhaiten (tässä on omaa tietoa – tätä ei ollut kurssilla) niin, että muutetaan rutiinia – korvataan se – muiden osioiden säilyessä mahdollisimman samantyyppisenä. Tavan muuttaminen vaatii toistoja, joka vie usein joku pari kk.
– mun mielestä jo pelkkä tietoisuus prokrastinaation triggereistä, rutiineista ja palkinnoista auttaa hallitsemaan asiaa : esim. voi minimoida triggereitä, korvata rutiineja paremmilla ja hakea vastaavia palkintoja paremmilla tavoilla

https://www.coursera.org/learn/learning-how-to-learn